Корзина
4 отзыва
Перспективи використання нових ріст регулюючих препаратів та комплексонатів мікроелементів для проведення передпосівної інкрустації насіння
Контакты
ЧП «ПКФ «Импторгсервис»
+38056231-16-62
+38056374-54-11
Владимир Иванович
УкраинаДнепропетровская областьДнепрул. Нарымская, 33-3549008
Карта

Перспективи використання нових ріст регулюючих препаратів та комплексонатів мікроелементів для проведення передпосівної інкрустації насіння

Перспективи використання нових ріст регулюючих препаратів та  комплексонатів мікроелементів для проведення передпосівної інкрустації насіння

Перспективи використання нових ріст регулюючих препаратів та
комплексонатів мікроелементів для проведення передпосівної інкрустації насіння

 

Врожай зерна озимих зернових культур в значній мірі визначається якістю посівного матеріалу та його передпосівною підготовкою, яка передбачає не тільки захист від несприятливих факторів зовнішнього середовища, але й стимулювання початкового росту рослин. Питання передпосівної підготовки насіння тривалий час вивчалися в багатьох науково-дослідних установах України та близького і далекого зарубіжжя. Однак із розглянутих рекомендацій у виробничих умовах використовуються ще не всі, що обумовлено недостатньою їх ефективністю, або складною технологією виконання. Найбільш широке використання отримала передпосівна обробка насіння препаратами-протруйниками, а серед способів — сухий, мокрий та напівсухий. Разом із тим, перспективи використання цих способів передпосівної підготовки насіння вимагали удосконалення із-за значного осипання із поверхні насіння протруйників і небезпеки забруднення ними навколишнього середовища. І такий спосіб був невдовзі запропонований Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юрї-єва УААН (В. Г. Діндорого, І. Г. Строна, 1984). Він отримав назву інкрустування й нині до-сить широко практикується в виробничих умовах.

Нині цей спосіб передпосівної підготовки насіння зайняв відповідне чільне місце в системі удобрення зернових культур. В основному, для передпосівної інкрустації насіння використовують суміш до складу якої входить регулятор росту, мікроелементи, протруй-ник та плівкоутворювач. Важливість використання протруйників ні в кого не викликає сумніву і нині наш ринок вже наповнений великим асортиментом фунгіцидів та інсекти-цидів, які широко використовуються з цією метою. А тому, ефективність протруйників, не буде предметом нашого обговорення. В цій статті, ми лише коротко зупинимось на розгляді отриманих результатів вивчення ефективності регуляторів росту рослин, мікроелементів і плівкоутворювачів в агроценозах зернових культур, які проводились впродовж 2004-2008 р. р. на головній експериментальній базі Інституту зернового господарства УА АН– Ерастівській дослідній станції.

Домінуюче положення в складі бакової суміші, яку використовують для передпосівної інкрустації насіння, займають мікроелементи та регулятори росту рослин. За рахунок регуляторів росту рослин відбувається інтенсивний поділ клітин меристематичних тканин і зростає інтенсивність стартового росту рослин. А мікроелементи поліпшують проникнення вологи через клітинну оболонку в цитоплазму клітин, надходять разом з водою до зародка, активізують проходження в ньому біохімічних процесів, підвищують польову схожість насіння і життєдіяльність зародка, стимулюють ріст надземної маси і кореневої системи рослин. Мікроелементи здатні також підвищувати стійкість рослин щодо неспри-ятливих умов навколишнього середовища (низьких температур, посухи тощо). Все це зумовлює зростання продуктивності агроценозів та поліпшення біохімічних показників якості вирощеного зерна. В мінеральному живленні рослин роль регуляторів росту рослин і мікроелементів багатогранна: вони стимулюють активність більшості ферментних систем, підвищують коефіцієнт використання поживних речовин із грунту і добрив. У сукупності це забезпечує ефективнішу саморегуляцію рослинного організму та, в кінцевому результаті, сприяє підвищенню врожайності зерна.

Встановлено, що мікроелементи найбільш доцільно використовувати у вигляді комплексонатів, оскільки в цій формі вони значно швидше проникають через біологічні мембрани в цитоплазму клітини, ніж аналогічні їх катіони, що входять до складу водороз-чинних солей. Вивчення ефективності комплексонатів мікроелементів «Реаком» та «Інтермаг-зернові» показало їх незаперечні переваги в порівнянні з солями. Цінність вищена-званих халатних мікродобрив для рослинництва визначається цілим рядом їх позитивних властивостей:

• вони стійкі в широкому діапазоні значень рН;
• достатньо розчинні в воді;
• практично не токсичні;
• в меншій мірі, ніж іони мікроелементів, які перейшли в ґрунтовий розчин у резуль-таті дисоціації солей, адсорбуються на поверхні ґрунтових колоїдів;
• не утворюють з аніонами важкорозчинних солей;
• відносно стійкі проти мікробіологічного впливу, що дозволяє їм значно триваліший час утримуватися у рухомій формі у грунтовому розчині.

Перелічені позитивні якості комплексонатів пояснюються утворенням між мікро-елементами і лігандами міцного хімічного зв’язку, а також низькою константою дисоціа-ціі утворених хелатних сполук.

Поряд з мікроелементами в складі суміші використовуються і регулятори росту ро-слин, до складу яких введено прилипачі, це такі препарати, як Марс EL, Антистрес. Ці препарати утворюють на поверхні насінин міцну прозору плівку, яка протидіє осипанню препарату з поверхні насіння, а компоненти які входять до їх складу проявляють рістрегулюючу активність. За рахунок передпосівної інкрустації насіння цими препаратами врожайність зерна зростає на 2-3 ц/га. Поряд із зростанням врожайності зерна, за рахунок прилипачів всі компоненти, що входять до складу бакової суміші не осипаються, це зберігає їх від втрат і дає змогу використати строго за призначенням. Обробка насіння зерно-вих сумішшю, що містить в своєму складі водорозчинну захисну плівку та регулятори ро-сту рослин (як Марс EL, Антистрес), протруйник та мікроелементи в вигляді халатних сполук, — досить ефективний спосіб передпосівної підготовки насіння, який дозволяє міцно закріпити всі вище перелічені компоненти на поверхні насіння і в повній мірі проявити їх захисну та ріст регулюючу дію. У зв’язку з беззаперечною перспективністю цього агро-заходу, його необхідно широко використовувати в виробничих умовах.

 

Головний науковий співробітник,

доктор сільськогосподарських наук С. М. Крамарьов

 

Провідний науковий співробітник, к. -с. г. наук

Інститут зернового господарства УААН А. І. Коцюбан

Предыдущие статьи